У контрагентів, між якими укладено третейську угоду, виникає спір.

Позивач готує заяву і в письмовій формі подає її до третейського суду (нарочно, поштою або через електронну приймальню).

Третейский суд приймає заяву до розгляду, відкриває справу, призначає день та час засідання, про що виноситься відповідна ухвала.

Відповідач надає письмовий відзив на позовну заяву будь-яким зручним для нього способом (нарочно, поштою або через електронну приймальню).

Починається розгляд справи, третейський суд з’ясовує можливість укладення мирової угоди.

Будь-коли до ухвалення судом рішення відповідач має право подати зустрічний позов або ж сторони можуть закінчити справу укладенням мирової угоди.

Третейський суд ухвалює рішення, що є остаточним, обов’язковим до виконання і не підлягає оскарженню.

Якщо відповідач добровільно не виконує рішення у визначений третейським судом термін, позивач звертається до державного суду по виконавчий документ. Виконавчий документ передають до виконавчої служби для примусового виконання рішення.

Детальний порядок подачі позовних заяв викладений в розділі 2 главі 11 Регламенту Третейського суду.

РОЗДІЛ 2. ТРЕТЕЙСЬКИЙ РОЗГЛЯД. ГЛАВА 11. ПОДАННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ

Стаття 61. Подання позовної заяви

61.1. Позовна заява подається до Третейського суду у письмовій формі і підписується керівником юридичної особи або іншою особою, що має право діяти без довіреності від імені юридичної особи, або уповноваженим довіреністю представником юридичної особи; фізичною особою-підприємцем або уповноваженим довіреністю представником фізичної особи – підприємця; фізичною особою або уповноваженим довіреністю представником фізичної особи.

61.2. Датою подання позовної заяви вважається день її вручення Третейському суду, при відправленні позовної заяви поштою – дата отримання поштового відправлення представником Третейського суду, при відправленні позовної заяви через електронну приймальню – дата, зазначена в електронному повідомлення про отримання.
При подачі позовної заяви через електронну приймальню, оригінали подаються позивачем в першому засіданні.

Стаття 62. Форма та зміст позовної заяви

62.1. Позовна заява подається у письмовій формі.

62.2. У позовній заяві, яка подається до Третейського суду, повинні зазначатися:

 • назва Третейського суду;
 • дата подання позовної заяви;
 • найменування і місцезнаходження сторін, які є юридичними особами, та/або прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце реєстрації сторін, які є фізичними особами або фізичними особами – підприємцями;
 • найменування і місцезнаходження представника позивача, якщо він є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце реєстрації представника, який є фізичною особою або фізичною особою – підприємцем, у випадках, коли позов подається представником;
 • зміст вимоги, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці;
 • обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, які їх підтверджують, розрахунок вимог;
 • посилання на наявність Третейської угоди між сторонами та докази її укладення;
 • перелік письмових матеріалів, які додаються до позовної заяви;
 • підпис позивача або його представника з посиланням на документ, що засвідчує повноваження підписанта.

62.3. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують:

 • наявність Третейської угоди;
 • обґрунтованість позовних вимог; повноваження представника;
 • направлення копії позовної заяви іншій стороні (опис вкладення про відправлення цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень тощо);
 • сплату третейського збору у встановленому цим Регламентом розмірі.

62.4. У позовній заяві можуть бути вказані номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, інші відомості, які мають значення для розгляду і вирішення справи.

Стаття 63. Ціна позову

63.1. Ціна позову визначається:

 • за позовами про стягнення грошових коштів – сумою, яка стягується;
 • за позовами про визнання права власності на майно – вартістю майна;
 • за позовами, які складаються з декількох самостійних майнових вимог, – загальною сумою таких вимог.

63.2. Якщо позивач не визначив або неправильно визначив ціну позову, Голова Третейського суду за власною ініціативою визначає ціну позову на підставі наявних відомостей та виносить відповідну ухвалу з зазначенням строків для сплати третейського збору.

Стаття 64. Прийняття позовної заяви та порушення провадження у справі

64.1. Голова Третейського суду, прийнявши позовну заяву, не пізніше п’яти днів з дня її надходження виносить і надсилає сторонам, іншим особам, що беруть участь у справі, ухвалу про порушення провадження у справі, в якій вказується про прийняття позовної заяви, призначення справи до розгляду в засіданні Третейського суду, про час і місце його проведення, необхідні дії, які належить виконати сторонам та іншим особам, що беруть участь у справі, та строки їх виконання.

Стаття 65. Повернення позовної заяви

65.1. Голова Третейського суду повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо:

1) не надано доказів наявності Третейської угоди між сторонами;

2) третейська угода не містить відомостей про найменування сторін та їх місцезнаходження, предмет спору, місце і дату укладання угоди;

3) позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посаду якої не вказано;

4) у позовній заяві не вказано повного найменування сторін, їхні поштові адреси;

5) у позовній заяві не вказано обставин, на яких ґрунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини, обґрунтований розрахунок стягуваної чи оспорюваної суми;

6) не подано доказів сплати третейського збору у встановлених порядку та розмірі (за виключенням обставин, передбачених пунктом 57.2 статті 57 цього Регламенту);

7) порушено правила поєднання вимог або об’єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів і спільний розгляд цих вимог перешкоджатиме з’ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво ускладнить вирішення спору;

8) не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;

9) до винесення ухвали про порушення провадження в справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору;

65.2. Голова Третейського суду повертає позовну заяву не пізніше п’яти днів з дня її надходження, про що виносить ухвалу.

65.3. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до Третейського суду в загальному порядку після усунення допущенного порушення.

Стаття 66. Відзив на позовну заяву

66.1. Відповідач повинен надати Третейському суду письмовий відзив на позовну заяву. Відзив на позовну заяву направляється позивачу та Третейському суду поштою, шляхом вручення або через електронну приймальню.
У випадку подачі відзиву на позовну заяву через електронну приймальню, його оригінал подається відповідачем на судовому засіданні.

66.2. Наслідки невиконання вимог Третейського суду можуть бути встановлені Третейським суддею або складом Третейського суду.

Стаття 67. Зустрічний позов

67.1. Відповідач вправі подати зустрічний позов для розгляду Третейським судом, якщо такий позов є підвідомчим Третейському суду та може бути предметом третейського розгляду відповідно до третейської угоди.

67.2. Зустрічний позов може бути поданий на будь-якій стадії третейського розгляду до прийняття рішення в справі.

67.3. Третейський суд приймає зустрічний позов до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємно пов’язані та їхній спільний розгляд є доцільним, зокрема, коли вони випливають з одних і тих же правовідносин або коли вимоги за ними можуть зараховуватися.

67.4. Зустрічний позов повинен відповідати вимогам статті 35 Закону України «Про третейські суди» і статті 62 цього Регламенту.

67.5. Сторона має право надати відзив на пред’явлений до неї зустрічний позов у порядку, передбаченому цим Регламентом.

Стаття 68. Зміна підстави або предмета позову, зміна розміру позовних вимог, відмова від позову, визнання позову, мирова угода

68.1. Позивач має право під час розгляду справи в Третейському суді до прийняття рішення змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову повністю або частково.

68.2. Відповідач має право під час розгляду справи в Третейському суді визнати позов повністю або частково.

68.3. Сторони можуть закінчити справу мировою угодою в порядку, передбаченому главою 13 цього Регламенту.

68.4. Третейський суд не приймає відмову позивача від позову, зменшення ним розміру позовних вимог, визнання відповідачем позову, не затверджує мирову угоду сторін, якщо це суперечить закону або порушує права інших осіб.

Стаття 69. Забезпечення позову

69.1. Якщо сторони не домовилися про інше, Третейський суд може за заявою будь-якої зі сторін розпорядитися про вжиття стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета спору, які він вважає необхідними, з урахуванням положень цивільного і господарського процесуального законодавства. Третейський суд може зобов’язати будь-яку сторону надати належне забезпечення позову в зв’язку з такими заходами.